MOTOKLUBA ,,VĒTRAS PUTNI"


KĀRTĪBAS RULLIS


1. Kārtības Rullis ir neformāls, bet ļoti svarīgs dokuments, kurš atšķirībā no Kluba Statūtiem šad tad ir jāpārlasa, bet īstenībā būtu jāzina no galvas.

2. Kluba biedri apzinās, ka lielākā Kluba vērtība ir mūsu pašu brīvprātīgā vēlme kopīgi pavadīt laiku un ka svarīgi ir rīkoties tā, lai veidotu pozitīvu tēlu par Klubu. Kluba darbības dzinējspēks ir Kluba biedru entuziasms un pašiniciatīva.

3. Kluba biedrs sezonas laikā piedalās vismaz vienā ,,garajā" (vairāk dienu ) un vismaz trijos ,,īsajos" (vienas dienas) braucienos, kā arī nenoniecina iknedēļas ,,pirmdienas" tikšanās reizes. Gadījumā ja Kluba biedrs kādu iemeslu dēļ nevar līdzdarboties Klubā atbilstoši statūtiem un Kārtības Ruļļa nosacījumiem (nav motocikla un ilgstoša prombūtne u. c.), var lūgt Kluba Valdi apturēt uz kādu laiku savu darbību Klubā.

4. Kluba Biedrs zina un ar patiesu prieku dzied (pēc sava muzikālā talanta spējām) Liepājas Himnu, kad tas vien ir nepieciešams.

5. Kluba biedri arī ārpus Kluba ir biedri un iespēju robežās cenšas palīdzēt viens otram.


6. Kluba biedrs vienmēr aizstāvēs Kluba biedru (s) kandidātu (s). gadījumā, ja kāda cita (as) fiziskās personas centīsies to (s) fiziski, vai morāli iespaidot. Ja vēlāk noskaidrojas, ka Kluba biedram /kandidātam nav bijusi taisnība attiecībā pret trešo personu, tad šis gadījums tiek apspriests Kopsapulcē.

7. Uz savstarpējās cieņas pamata Kluba biedrs neizrādīs seksuālu interesi attiecībā pret Kluba biedra sievu vai pastāvīgo draudzeni. Šis punkts ir spēkā arī attiecībā pret Kluba biedru oficiāli šķirtajām sievām un pastāvīgajām draudzenēm.

8. Kluba biedrs ar prieku piedalās Kluba tradīcijās .

9. Lai varētu pretendēt uz Kluba biedra kandidāta statusu, pretendentam vispirms pēc kāda Kluba biedra uzaicinājuma ir jāpiedalās vairākos motorizētajos Kluba pasākumos. Kluba biedra kandidāta pienākums ir ievērot pilnīgi visus Kluba Kārtības ruļļa nosacījumus. Par to ir atbildīgs Kluba biedrs - uzaicinātājs. Ja kandidāts kalendārā gada laikā nekļūst par Kluba biedru, kandidāta status automātiski tiek zaudēts.

10. Par līdzbraucēju pilnībā atbild tā uzaicinātājs, kurš iepazīstina Kluba biedrus ar uzaicināto personu. Līdzbraucējam jābūt informētam par svarīgākajiem Kluba Kārtības ruļļa noteikumiem (tai skaitā ar nepieciešamību satiekoties personīgi ar pienācīgu cieņu sasveicināties ar visiem klātesošajiem Kluba biedriem), kā arī jābūt informētam ar visiem braukšanas drošības nosacījumiem. Līdzbraucēju piedalīšanās Kluba organizētajos garajos braucienos ir jāsaskaņo ar Kluba Valdi.

11. Viesis ir jebkura uz Kluba pasākumu uzaicināta fiziska persona, kuras klātbūtne balstās uz abpusēju cieņu un interesi. Attiecībā uz viesi darbojas visi tie paši nosacījumi, kas uz līdzbraucēju, izņemot braukšanu, protams.

12. Braucieni un pasākumi iedalāmi Kluba oficiālajos (sezonas atklāšana, slēgšana u.c.), tradicionālajos (Saldus, Kuldīga, Liepāja u.c.), pašinicētajos (kāds no kluba biedriem ierosina un organizē braucienu, saskaņojot to ar Kluba valdi), kā arī neplānotajos, kas parasti organizējas spontāni siltajos vasaras vakaros un kuros piedalās neliels braucēju skaits. Šie braucieni nav jāsaskaņo ar Kluba valdi un tas nozīmē, ka atbildību par pasākuma gaitu uzņemas paši braucēji.


Braukšana


13. Sapulcēšanās tiek noteikta vismaz pusstundu pirms paredzamā starta laika. Kluba biedri, cienot pārējos Kluba biedrus cenšas ierasties savlaicīgi. Ja tiek saņemta informācija pr kāda Kluba biedra kavēšanos īpaši objektīvu iemeslu dēļ, starta laiks var tikt koriģēts. Kavētājs, izrādot cieņu iejūtīgajiem Kluba biedriem, izjūt brīvprātīgi obligātu vēlmi kokpensēt sagādātās neērtības ar vienu likvīda konstanti (grādīgs šķidrums, kas ekvivalents 1 litram laba degvīna vai viskija).

14. Benzīna uzpildīšana ir jāveic pirms ierodamies uz tikšanās vietu, izņemot gadījumus, ja tikšanās vieta ir degvielas uzpildes stacijā. Braucienu laikā kopīgi uzpildoties jācenšas benzīna bākas uzpildīt līdz lūpai, neatkarīgi no tā cik pilna tā ir. Pat 1 litrs benzīna, kas vēlāk var pietrūkt (nobraukums apm. 20 km.) var radīt problēmas pašam un citiem mērķa sasniegšanai. Par saņemto Kluba biedru nesavtīgo palīdzību, vaininiekam jānorēķinās ar brīvprātīgi obligāto 1 litra likvīda konstanti.

15. Pulcējoties vai apstājoties motocikli tiek noparkoti vienā rindā (parasti 30 grādu leņķī pret ietvi vai braucamo daļu) paredzamās braukšanas virzienā.

16. Uzsākot braukšanu, brauciena kolonnas vadītājs izziņo 5-10 min. gatavību, kuras laikā brauciena dalībniekiem ir pilnībā jasagatavojas startam. Braukšanu uzsāk tikai tad, kad brauciena kolonnas vadītājs ir pārliecinājies par visu braucēju gatavību.

17. Brauciena kolonnas vadītājs ir Kluba biedrs, kurš brauc kolonas priekšgalā (kreisajā pusē) un vada braucienu kopumā. Parasti tas ir Kluba valdes priekšsēdētājs vai kāds no Valdes locekļiem, vai arī konkrētā brauciena iniciators un maršruta autors. Kolonnā braucēju secība ir izkārtota pēc Kluba biedru stāža (vecākie kluba biedri priekšgalā, jaunākie no muguras, kandidāti pēdējie pirms noslēdzošā). Pirms brauciena kolonnas vadītājs, apspriežoties ar brauciena dalībniekiem, vienojas par brauciena pamatnosacījumiem (izkārtojums, ātrums, apdzīšanas kārtība u.c.). Gadījumos, ja dažādu priekšlikumu piekritēju skaits ir vienāds, galīgo lēmumu pieņem brauciena vadītājs. Kolonnas vadītājs norīko kolonas noslēdzošo braucēju (kādu no ilggadīgiem Kluba biedriem).

18. Kolonas izkārtojums blakus pa diviem vai zigzagā ir atkarīgs no ceļa platuma un ceļa stāvokļa. Izkārtojumu nosaka brauciena kolonnas vadītājs. Distance starp motocikliem nedrīkst būt pārāk liela, lai kollonai būtu vienots raksturs un mašīnas to uztvertu kā vienu veselu vienību (un necenstos iespraukties).

19. Braucot būtiski ir, lai visu laiku justu līdzbraucējus: varētu ar acu kaktiņu redzēt blakus braucēju, kā arī varētu spogulī redzēt aizmugurē pa diagonāli braucošo.

0. Pazaudēt braucošos skaitās ļoti slikts tonis. Gadījumos, ja kāds pēkšņi ir spiests apstāties, kādam no blakus braucošajiem ir jāapdzen kollonu un to jāapstādina.

21. Braukšanas ātrums kollonā ir atkarīgs no apstākļiem (kollonas lielums, laika apstākļi, cik ātri var pabraukt lēnākais motocikls u.c.) taču Kluba biedri cenšas nepārsniegt atļauto ātrumu aptuveni par 20 km/h. Brauciena laikā ātrumu, vadoties no apstākļiem nosaka brauciena kolonnas vadītājs.

22. Apdzenot jāievēro izvietojuma cecība (Nr.3 nedrīkst līst priekšā Nr.2). Apdzenot priekšā braucošajiem ir jāņem vērā kollonas kopīgais garums un zināmu laiku jābrauc ar lielāku ātrumu, lai pēc apdzīšanas izveidotos pietiekami daudz vietas visai kollonai. Sākotnējo izkārtojumu brauciena laikā patvaļīgi mainīt nedrīkst.

23. Brīdinājuma signālus ar roku, lai savlaicīgi pievērstu uzmanību aizmugurē braucošajiem pirms apstāšanās, pagriezieniem, vai citos nestandarta gadījumos dod brauciena kolonnas vadītājs. Signālus atkārto aizmugurē braucošie. Tumsā brīdinājumi tiek doti ar avārijas signālu (ja tāds ir). Šķērsojot krustojumu jācenšas, lai visa kollona paspētu pabeigt to pie zaļās gaismas. Ja kolona pārtrūkst (krustojums, pārbrauktuve u.c) pārējie kolonas dalībnieki samazina braukšanas ātrumu vai apstājas lai sagaidītu atpalikušos. Kolonnā braucot nekādā gadījumā nedrīkst strauji bremzēt.

24. Pārējo drošības pasākumu kompleksā ietilpst prasība garajos braucienos ārpus pilsētas lietot aizsargķiveres, kā arī alkohola paškontrole, lai tā daudzums organismā nepātrsniegtu pieļaujamo normu. Lai gan alkahola daudzuma kontrole ir katra paša personīgā lieta, īpašos gadījumos Kluba biedru uzdevums ir palīdzēt pieņemt pareizo lēmumu, nepieciešamības gadījumā, pat noņemot no distances nepamatota optimisma pārņemtu braukt gribētāju.

Kluba simbolika


25. Kluba simbolika iedalāma oficiālajā un neformālajā. Kluba biedru žetonus, izšūtas emblēmas, kā arī Kluba karogu drīkst izmantot tikai Kluba biedri. Kluba biedru kandidāti drīkst lietot izšūtu Latvijas un Liepājas uzrakstu bez Vētras Putnu emblēmas. Pārējo izstrādājumu pielietojums netiek reglamentēts (uzlīmes, krekli, kausi, suvenīri u.c.).

26. Kārtības Rullis ir kopsapulcē apstiprināts dokuments.


Copyright © 2013 MC VĒTRAS PUTNI. All rights reserved.
Created by Zjoma. Hosting by Hard.